Blogia
Consuelo García del Cid Guerra

CARTA DE ENRIC DURAN DESDE LA CARCEL


CARTA PÚBLICA DE L'ENRIC DURAN DES DE LA PRESÓ
CARTA PUBLICA DE ENRIC DURAN DESDE LA CÁRCEL
Defensar la meva llibertat és defensar el debat lliure i seriós sobre quin model de societat volem.

Defender mi libiertad es defender el libre y serio debate sobre el modelo de sociedad que queremos.

La fiscal, representant a 19 del 39 bancs i entitats financeres a les que vaig expropiar, m'ha portat a la presó preventiva argumentant que “els fets són greus” i que “existeix risc de fuga”.
La fiscalía, representando a 19 de los 39 bancos y entidades financieras a las que expropié, ha decretado prisión precentiva argumentando que "los hechos son graves" y que existe riesgo de fuga.
Els bancs s'atreveixen a qualificar la meva acció com a greu quan és la seva creació de diners sense base real i la seva esbojarrada especulació financera la que ha comportat:

Los bancos se atreven a calificar mi acción como grave cuando es su creación de dinero sin base real y su especulación financiera la que ha comportado:

Que hagin necessitat préstecs amb diner públic per una quantitat 100.000 vegades més gran a la que se'm reclama.

Que se hayan necesitado préstamos con dinero público por una cantidad cien mil veces mayor que la que a mí se me reclama.
Que, com a producte d'aquest sistema financer, els darrers anys hagin estat els de major destrucció d'ecosistemes i major esgotament de recursos fòssils i minerals. Una destrucció creixent a la que ens condemna un sistema que necessita créixer per funcionar, espoliar la natura cada cop més, per mantenir-se.

Que, como producto de este sistema financiero, los últimos años han sido los de mayor destrucción de ecosistemas y mayor agotamiento de recursos fósiles y minerales. Una creciente destrucción a la que nos condena un sistema que necesita crecer para funcionar, expoliar la naturaleza cada vez un poco más, para mantenerse.
Que l'atur hagi arribat al 17% de la població i continua pujant.

Que el paro haya llegado al 17% de la población y continúa aumentando.
Que milions de persones estiguin perdent propietats i tancant negocis en no poder afrontar els seus deutes, quedant condemnades a la morositat de per vida.

Que millones de personas estén prediendo propiedades y cerrando negocios al no poder afrontar sus deudas, quedando condenados de por vida a la morosidad.
El que he fet jo conjuntament amb els milers de persones i grups que hem col·laborat en les publicacions CRISI del 17-S i PODEM VIURE SENSE CAPITALISME d'aquest 17-M ha estat generar el debat social necessari sobre el model de societat que volem, en un moment de crisi estructural que és la millor oportunitat que tenim per canviar el rumb abans que sigui massa tard.

Lo que yo he hecho, conjuntamente con los miles de personas y grupos que hemos colaborado en las publicaciones CRISIS del 17-S PODEMOS VIVIR SIN CAPITALISMO, de este 17-M se ha generado el debate social necesario sobre el modelo de sociedad que deseamos, en un momento de crisis estructural que es la mejor oportunidad para cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde.

Greu és doncs, la situació a la que ens ha portat la banca com a punta de llança d'un sistema caduc, que navega camí del barranc. La meva acció només ha estat una manera de posar-ho sobre la taula, una acció, recordem-ho, que els mateixos bancs que ara m'acusen li restaven importància o desmentien al setembre quan la vam fer pública i creien que era possible silenciar-nos.

La situación a que nos ha llevado la banca es muy grave, como punta de lanza de un sistema caduco que navega camino al barranco. Mi acción sólo ha sido una forma de ponerlo sobre la mesa, una acción, recordémoslo, que los mismos bancos que ahora me acusan, le quitaban importancia o desmentían en septiembre cuando la hicimos pública y creían posible silenciarnos.
D'altra banda en relació al suposat risc de fuga cal fer memòria:

Por otro lado, en relación al supuesto riesgo de fuga, es necesario hacer memoria:

Com es van assabentar de la meva acció?

Cómo se enteraron de mi acción?
Perquè jo la vaig fer pública.

Porque yo la hice pública.
Com m'han pogut detenir?

Cómo han conseguido detenerme?
Perquè jo he comparegut públicament en una roda de premsa a la UB, en el mateix lloc on el dia següent se'm van emportar, hores desprès d'aconseguir una ordre de detenció.

Porque yo he comparecido públicamente en una rueda de prensa en la Universidad de Barcelona, el mismo lugar en el que al día siguiente vinieron a buscarme, horas después de conseguir una orden de detención.

Per tant no em vaig evadir de la justícia, doncs entre l'ordre i al detenció efectuada hi van unes poques hores.
Por lo tanto, no evadí la justicia, pues entre la orden y la detención hay unas cuantas horas.
Risc de fuga? Els dels bancs que volen fugir d'estudi, per defugir el nostre dit que els assenyala com a problema.

Riesgo de fuga? El de los bancos que quieren huír para esconder nuestro dedo acusador, que les señala claramente como el problema.

La raó veritable del meu empresonament preventiu no és una altre que el perill que representa pel poder financer i polític, la meva presencia publica amb un discurs més fort, clar i contundent del que poden assumir. El mateix discurs que el de la publicació PODEM VIURE SENSE CAPITALISME que està generant un gran debat social aquest dies.

La verdadera razón de mi encarcelamiento preventivo no es otra que el peligro que representa para el poder financiero y político, mi presencia pública con un discurso fuerte , contundente y claro, mucho mas de lo que puedem asumir. El mismo discurso que el de la publicación PODEMOS VIVIR SIN CAPITALISMO, que está generando un gran debate social durante estos días.

La meva és una veu de moltes, però és una veu que simbolitza ara mateix la insubmissió als bancs, al creixement i al conjunt del sistema actual en crisi. Una insubmissió que deixa en evidència l'actitud submisa de la classe política. Per això se'm ha empresonat, per això defensar la meva llibertat immediata és defensar la lliure expressió i el lliure debat en relació al model de societat que volem, que solucioni la crisi sistèmica actual.
Mi voz es la de muchos, y es una voz que simboliza la insumisión a los bancios, al crecimiento y al conjunto del sistema actual en crisis. Una insumisión que pone en evidencia la actitud sumisa de la clase política. Por eso se me ha encarcelado, por eso, defender mi libertad inmediata es defender la libertad de expresión y el libre debate en relación al modelo de sociedad que queremos, que solucione la crisis sistémica actual.
Perquè cada vegada més persones i més diverses pensem que podem viure millor sense capitalisme, i que podem ser ara i aquí el canvi que volem!

Porque cada vez mas personas y mas diversas, pensamos que podemos vivir mejor sin capitalismo, y que podemos estar aquí y ahora ante el cambio que queremos ¡

ENRIC DURAN

Més informació : http://www.17-s.info/

Podem salvar a l'Enric. Informeuvos a la web i enviau cartes al jutge!
Podemos salvar a Enric. Informaros en la web y enviad cartas al juez ¡

0 comentarios